AGRO Kadeřavost STOP 10g+10g

AGRO Kadeřavost STOP 10g+10g
  • Výrobce: AGRO CS
  • Hmotnost: 10g+10g
Kód produktu: AD9724
Cena bez DPH: 45,45 Kč
Cena s DPH: 55,00 Kč
Dostupnost: 3 dny
AGRO Kadeřavost STOP představuje unikátní sadu fungicidů pro dvoufázové ošetření broskvoní proti kadeřavosti. Kadeřavost se projevuje přítomností červených puchýřů na listech. Puchýře se zvětšují a tak dochází ke zkadeření listů. Postižené listy usychají a opadávají. Může dojít i k napadání letorostů, květů a plodů.

H302 Zdraví škodlivý při požití. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí. EUH208 Obsahuje thiram. Může vyvolat alergickou reakci.
Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

  • balení 10 g + 10 g
  • účinné látky Champion 50 WG, Thiram Granuflo
  • 1. krok ošetření v době nalévání pupenů (Champion 50 WG )
  • 2. krok ošetření následně 14 dní po 1. kroku (Thiram Granuflo)
  • aplikaci provádějte včas – jakmile pupeny prasknou, houba se okamžitě dostane do rostliny a aplikace v tento okamžik je již neúčinná
  • měsíce pro aplikace: (2), 3, 4

 

017185_BL Champion _kaderavost stop.pdf (548,8 kB)

017185_BL_Thiram Granuflo_kaderavost stop NOVÝ.pdf (321 kB)