AGRO Strupovitost a padlí jabloní STOP 3x25g

AGRO Strupovitost a padlí jabloní STOP 3x25g
  • Výrobce: AGRO CS
  • Hmotnost: 3x25g
Kód produktu: AD9728
Cena bez DPH: 106,61 Kč
Cena s DPH: 129,00 Kč
Dostupnost: 3 dny
AGRO Strupovitost a padlí jabloní STOP je moderní fungicid určený k ochraně proti strupovitosti a padlí jabloní. Chrání rostlinu před napadením (prevence), ale také po infekci (kurativní účinek). Přípravek se aplikuje postřikem nebo rosením do skanutí.

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H332 Zdraví škodlivý při vdechování. H302 Zdraví škodlivý při požití. H351 Podezření na vyvolání rakoviny. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí. EUH208 Může vyvolat alergickou reakci. Obsahuje: DITHIANON.
Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

  • Přípravek: Tercel
  • se systémovým účinkem, ve formě granulí
  • proti padlí: ošetřuje se v intervalu 7-10dní od fáze „zeleného poupěte“ do poloviny července
  • proti strupovitosti: ošetřuje se od vyrašení pupenů; pokud se nemoc neobjeví dokonce června, ošetření se ukončí
  • ochranná lhůta: 35 dní
  • aplikace max. 3x
  • 25g přípravku na plochu cca 5 středně vzrostlých stromů (=cca 10 l aplikační kapaliny/strom)

017403_BL_TERCEL_9_Strupovitost stop.pdf (342345)