MOMENTÁLNĚ NEDOSTUPNÉ Pirimor 50 WG 2 x 1,5 g

MOMENTÁLNĚ NEDOSTUPNÉ Pirimor 50 WG  2 x 1,5 g
  • Výrobce: AGRO CS
  • Hmotnost: 2 x 1,5 g
Kód produktu: AD922
Cena bez DPH: 43,80 Kč
Cena s DPH: 53,00 Kč
Dostupnost: Skladem

AGRO Pirimor 50 WG je účinný insekticid proti mšicím. Působí jako dotykový, dýchací a požerový jed. Má vysoké spektrum účinnosti (mšice na jádrovinách, okrasných rostlinách, okurkách, peckovinách, hrachu, květáku, kořenové zelenině, salátu apod.). Nepoškozuje užitečný hmyz. Při kontaktu se zemí se rychle rozkládá bez rizika následných reziduí v půdě nebo vodě. Přípravek je odolný vůči mrazu.


H301 Toxický při požití. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H332 Zdraví škodlivý při vdechování. H351 Podezření na vyvolání rakoviny. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. EUH208 Obsahuje pirimikarb. Může vyvolat alergickou reakci. EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí. Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.


  • účinná látka: pirimicarb
  • tradiční kontaktní i požerový přípravek proti mšicím
  • ochranná lhůta: 1 - 14 dní dle typu rostliny
  • maximálně 2 ošetření v sezóně
  • snadná příprava aplikační kapaliny – vodorozpustné sáčky
  • dávkování: 1,5 g přípravku stačí k přípravě cca 0,9- 3 l aplikační kapaliny
  • aplikace v měsících: 4,5,6,7,8,9

INSEKTICID
je přípravek určený k hubení hmyzu v jeho různých vývojových stupních. Insekticidy se používají v zemědělství, k ochraně zásob a také v oblasti hygieny.

BL Pirimor 50 WG 2013.pdf (363,9 kB)