Targa Super 5 EC 100 ml

Targa Super 5 EC  100 ml
  • Výrobce: AGRO CS
  • Hmotnost: 100 ml
Kód produktu: AD1024
Cena bez DPH: 131,40 Kč
Cena s DPH: 159,00 Kč
Dostupnost: Skladem

AGRO Targa Super 5 EC je systémový (rozváděný po celé rostlině) listový selektivní herbicid. Je ideálním pomocníkem k hubení jednoletých trávovitých plevelů (lipnicovité), pýru a ježatky. Jeho použití je vhodné v cukrovce a krmné řepě, bramborách, slunečnici, v hrachu, fazolích, čočce, brukvovité zelenině, cibuli, česneku, rajčatech, paprice, révě vinné, ovocných sadech atd.

H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H332 Zdraví škodlivý při vdechování. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

ImageImageImageImage

 

 

 


  • účinná látka: chizalofop-P-ethyl
  • přípravek nesmí zmrznout
  • dávkování: 10 – 40 ml přípravku stačí k přípravě 2 – 5 l aplikační kapaliny (na cca 100m2)
  • součástí balení je odměrka
  • aplikace v měsících: 4,5,6,7,8,9

Tento produkt dodáváme v balení různých objemů.
HERBICID
je pesticid používaný k likvidaci nežádoucích rostlin, např. plevelů nebo invazních rostlin.

 

017081_BL_Targa Super 5 EC_100ml_TV 9-2-2016.pdf (417994)