Thiram Granuflo 10 g

Thiram Granuflo 10 g
  • Výrobce: AGRO CS
  • Hmotnost: 10 g
Kód produktu: AD870
Cena bez DPH: 18,00 Kč
Cena s DPH: 22,00 Kč
Dostupnost: Skladem

 

Základní informace: Kontaktní fungicid s velmi dobrou účinností. Proti strupovitosti jabloně, kadeřavosti broskvoně a plísni šedé na vinné révě. Positivní vliv na vybavení plodů. Ideálně se doplňuje s dalšími fungicidy např. u kadeřavosti broskvoně s přípravkem Champion.

H302 Zdraví škodlivý při požití. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky. EUH208 Obsahuje thiram. Může vyvolat alergickou reakci.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.  Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

ImageImageImage


 

 

Dávkování: 10 g přípravku postačí k přípravě cca 2,5 – 3,3 l aplikační kapaliny. Odolný vůči mrazu.

Ochranná lhůta: 14 – 21 dní podle typu rostliny

017082_BL_Thiram Granuflo_10g.pdf (204862)