Smluvní podmínky

 

Dodací podmínky

1. Veškeré podané objednávky jsou považovány za ZÁVAZNÉ.

2. Zákazník podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s dodacími a záručními podmínkami.

3. Každá objednávka je potvrzena formou e-mailové zprávy zaslané na adresu uvedenou zákazníkem

4. Min. hodnota objednávky není stanovena.

5. Poštovné a balné bude účtováno dle způsobu dopravy.

6. Dodací lhůta: Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době, obvykle do 7 pracovních dnů od potvrzení objednávky

7. Zákazník obdrží zásilku dobírkou společně s přiloženou fakturou - daňovým dokladem. Případně je možno zvolit  platbu předem na fakturu a uhradit zboží převodem před jeho dodáním. Jiný způsob úhrady je možný po dohodě!

Záruční podmínky

1.Na každém výrobku je uvedena doba použitelnosti.

2. Součástí každého výrobku jsou úplné informace správného používání a skladování výrobku.

3. Při reklamaci výrobku musí zákazník poslat zpět reklamovaný výrobek s uvedením vady a doložit datum zakoupení zboží kopií faktury. Reklamace zjevných vad a množství uplatní kupujicí do 10 dnů od data dodání zboží.

4.  Adresa pro reklamace: Abex Substráty a.s., Žabeň 203 , 739 25 Sviadnov

5. V případě, že kupující požaduje zasílání informací o reklamaci na jinou adresu, musí tuto skutečnost uvést v oznámení o reklamaci.

6. V závislosti na druhu vad a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č.40/1964 Sb. - Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č.513/1991 Sb. - Obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů, má kupující možnost se v případě reklamace domáhat, zejména aby vadné zboží bylo opraveno nebo vyměněno za zboží nové.

7. Prodávající po obdržení reklamace a reklamovaných výrobků podá kupujícímu zprávu o průběhu vyřizování jeho reklamace nejpozději do 15 kalendářních dnů.

8. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody způsobené vlastní vinou kupujícího při nesprávném zacházení nebo skladování.

Ochrana osobních údajů

1.Provozovatel tohoto internetového obchodu se zavazuje, že Vaše osobní údaje neposkytne jakékoli třetí straně. Potřebné osobní údaje budou předány pouze dopravci (jméno, adresa, popř. telefon). Vaše data budou dle zákona zabezpečena a použita pouze při komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím.

 

 ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ
1.    Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

2.    Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

3. V případě, že dojde mezi provozovatelem e-shopu a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je
    Česká obchodní inspekce
    Ústřední inspektorát - oddělení ADR
    Štěpánská 15
    120 00 Praha 2
    Email: adr@coi.cz; Web: adr.coi.cz